خشک کن 10-10 (POLIURETHANE HARDENER)

خشک کن 10-10 (POLIURETHANE HARDENER)

خشک کن رنگ آکو

خشک کن 10-10 (POLIURETHANE HARDENER)

این محصول سخت کننده (هاردنر) با سرعت خیلی سریع خشک و بر پایه ایزو سیانات آلیفاتیک تهیه گردیده که از آن بعنوان جزء دوم خشک کننده محصولات آکریلیک دو جزئی ایت محصول سخت کننده (هاردنر) با سرعت خیلی سریع خشک و بر پایه ایزو سیانات آلیفاتیک تهیه گردیده که از آن بعنوان جزء دوم خشک کننده محصولات آکریلیک دو جزئی 2k رنگ، کیلیر، آستر استفاد می گردد.

توجه: هنگام استفاده از تهویه استفاده نمایید. از تماس با چشم و پوست خودداری نمایید. از آتش و حرارت دور نگهدارید. از کشیدن سیگار و استنشاق بخارات دوری نمایید.

 

This is an extra fast and multipurpose hardener to be used with acrylic 2k clear specialty for Brelyan clear coat and acrylic 2k topcoats/primers, based on non –yellowing flexible aliphatic isocyanates.

ATTENTION: Use Ventilation during usage. Irritating to eyes and skin. Keep away from sources ignition. No smoking during usage and Do not breath vapors.

فهرست