رنگ اتومبیل 22 (POLIURETHANE)

رنگ اتومبیل 22 (POLIURETHANE)

رنگ آکو

رنگ اتومبیل 22 بر پایه پلی اورتان

طریقه مصرف دو حجم رنگ 22 با یک حجم هاردنر 20-20 مخلوط نموده با افزودن 20-10 درصد تینر پلی اورتان آن را رقیق کرده به طوری که ویسکوزیته به 22-20 ثانیه با کاپ DIN4 برسد . دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در جای خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

22-Automotive PU-pait

Application Method:Mix 2 volume of 22 color with 1volume of 20-20 hardener,10-20% PU thinner to reach a viscosity of 20-22 sec with DIN4 cup.keep out of reach of children.keep in a cool place, away from sunlight.

فهرست